IV Edycja „Konkursu o przyznanie Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników”

 

Ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji w ramach IV edycji „Konkursu o przyznanie Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników” 2021-fundowanej przez Polski Bank Komórek Macierzystych.
Jest to nagroda indywidualna lub zespołowa, przyznawana za badania naukowe nad komórkami macierzystymi w ginekologii lub perinatologii. Konkurs jest skierowany wyłącznie do Członków PTGiP.

Zgłoszenia Kandydatów do Nagrody, wraz z dokumentacją (artykuły wydrukowane w recenzowanych czasopismach naukowych w formie pisemnej i elektronicznej), prosimy nadsyłać  do dnia 31.08.2021 (decyduje data stempla pocztowego)

 

Laureata Nagrody wybiera Kapituła w skład Której wchodzą:

-Przewodniczący Kapituły: Prof. dr hab. n.med. Mariusz Zimmer-
Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

- Prof. dr hab. n.med. Paweł Kamiński- vice Prezes Polskiego Towarzystwa
Ginekologów i Położników

-Prof. dr hab. n.med. Piotr Sieroszewski- vice Prezes Polskiego Towarzystwa
Ginekologów i Położników

-Prof. dr hab. n.med. Hubert Huras- vice Prezes Polskiego Towarzystwa
Ginekologów i Położników

-Prof. dr hab. n.med. Mirosław Wielgoś- Prezes Ubiegłej Kadencji Polskiego
Towarzystwa Ginekologów i Położników

Zgłoszenia Kandydatów do Nagrody,  prosimy nadsyłać listem poleconym do dnia 31.08.2021
na adres:

POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW
II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
sekretariat III p.

Laureat zostanie wyłoniony na spotkaniu Kapituły w dniu 24 września 2021r.

Załączniki