Klub 35

Głównym celem działania „Klubu 35” jest integracja środowiska młodych polskich ginekologów – położników, lekarzy w trakcie specjalizacji. którzy wykazali się pracą naukową oraz deklarują dalsze działania w tym kierunku.

„Klub 35” powstał dla osób, które osiągnęły znaczący krajowy lub międzynarodowy sukces naukowy przed 35. rokiem życia.

Organizowane są:

-wspólne spotkania,

-prowadzenie badań naukowych

-dzielenie się nowymi pomysłami na prace badawcze.

-publikacje w GiPP

Ubiegający się o wstąpienie do Klubu powinien przesłać wniosek do Przewodniczącego Klubu do dnia 31 lipca każdego roku.

Do wniosku należy dołączyć list popierający od samodzielnego pracownika naukowego, będącego członkiem PTGiP. W czasie spotkania Klubu ubiegający się o wstąpienie do „Klubu 35” wygłasza wykład oparty na swoim  dotychczasowym dorobku naukowym, a następnie obecni na spotkaniu członkowie Klubu, w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym metodą zwykłej większości głosów, opiniują kandydata na członka Klubu.

Warunkiem przyjęcia do Klubu jest:
  • Członkostwo PTGiP.
  • Wiek poniżej 35. roku życia.
  • Opublikowanie co najmniej 3 prac oryginalnych (w tym dwóch jako pierwszy autor) w recenzowanych pismach wymienionych w Liście Filadelfijskiej.
  • Kandydat na członka „Klubu 35” powinien posiadać Impact Factor większy niż 10 pkt.
  • O każdym przyjęciu do „Klubu 35” decyduje się indywidualnie. Możliwe jest przyjęcie kandydata, gdy jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe zostaną ocenione jako wyjątkowe, na przykład pierwsze lub drugie autorstwo (z zaznaczeniem takiego samego wkładu) w bardzo wysoko punktowanym czasopiśmie.

 

Przyjęcie do Klubu

Oficjalne, uroczyste przyjęcie do Klubu następuje w trakcie jesiennych Konferencji pod patronatem PTGiP.

„Klub 35” przewiduje możliwość pozyskania nagród, grantów, szkoleń praktycznych oraz publikacji w GiPP dla osób najbardziej aktywnych naukowo. 

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń na adres e-mail:  Kliknij, aby zobaczyć adres email z dopiskiem KLUB 35. Wiadomości mailowe bez dopisku KLUB 35  nie będą mogły zostać rozpatrzone.

 

Dr Michał Lipa 

Przewodniczący Klubu 35 

Skład Zarządu Klubu 35

dr Michał Lipa- przewodniczący

dr hab. Paweł Gutaj- sekretarz